A Sample Money Luck Charts from Destinyandluck.com


Money Luck Charts

********10 Decades of Positive and Negative Money Stars (Using Lunar Age)********
Age: (2-11) 
Positive Stars: Travel House has Lu Cun  Happiness House has (Lu) 
Negative Stars: Career House has (Ji) 
Friends  
Friends
Travel  
Travel
Health  
Health
Wealth  
Wealth
Tian Ji 5 (Quan)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Career
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Children  
Children
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Real Estates
Spouse  
Spouse
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2 (Ji)
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ke)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Happiness
Parents  
Parents
Destiny  Body  
Destiny
Siblings  
Siblings
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Lu)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Age: (12-21) 
Positive Stars: Travel House has (Lu) 
Negative Stars: Destiny House has (Ji)  Destiny House has Di Jie  Destiny House has Di Kong 
Friends  
Travel
Travel  
Health
Health  
Wealth
Wealth  
Children
Tian Ji 5 (Lu)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Ke)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Friends
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Children  
Spouse
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Career
Spouse  
Siblings
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Quan)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Real Estates
Parents  
Happiness
Destiny  Body  
Parents
Siblings  
Destiny
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Age: (22-31) 
Positive Stars: Wealth House has Lu Cun  Destiny House has (Lu)  Career House has (Lu) 
Negative Stars: Travel House has (Ji) 
Friends  
Health
Travel  
Wealth
Health  
Children
Wealth  
Spouse
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Quan)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Travel
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Children  
Siblings
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Friends
Spouse  
Destiny
Tai Yang 1 (Ji)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2 (Lu)
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Career
Parents  
Real Estates
Destiny  Body  
Happiness
Siblings  
Parents
Wu Qu 0 (Lu) (Ke)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Age: (32-41) 
Positive Stars:
Negative Stars: Happiness House has Di Jie  Happiness House has Di Kong 
Friends  
Wealth
Travel  
Children
Health  
Spouse
Wealth  
Siblings
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Lu)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Health
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Children  
Destiny
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Travel
Spouse  
Parents
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Friends
Parents  
Career
Destiny  Body  
Real Estates
Siblings  
Happiness
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2 (Quan)
Tan Lang 2 (Quan) (Ji)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ke)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Age: (42-51) 
Positive Stars: Travel House has (Lu) 
Negative Stars: Travel House has (Ji)  Wealth House has (Ji) 
Friends  
Children
Travel  
Spouse
Health  
Siblings
Wealth  
Destiny
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Quan)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Wealth
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Children  
Parents
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Health
Spouse  
Happiness
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Lu)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Travel
Parents  
Friends
Destiny  Body  
Career
Siblings  
Real Estates
Wu Qu 0 (Lu) (Ji)
Tian Xiang 1
Zou Fu (Ke)
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Age: (52-61) 
Positive Stars: Destiny House (with borrowed star) has (Lu)  Travel House has (Lu) 
Negative Stars: Career House has Di Jie  Career House has Di Kong 
Friends  
Spouse
Travel  
Siblings
Health  
Destiny
Wealth  
Parents
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Children
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Children  
Happiness
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ke)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Wealth
Spouse  
Real Estates
Tai Yang 1 (Quan)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ji)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Health
Parents  
Travel
Destiny  Body  
Friends
Siblings  
Career
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2 (Lu)
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Age: (62-71) 
Positive Stars: Destiny House has Lu Cun  Wealth House has (Lu) 
Negative Stars:
Friends  
Siblings
Travel  
Destiny
Health  
Parents
Wealth  
Happiness
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Spouse
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Children  
Real Estates
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Children
Spouse  
Career
Tai Yang 1 (Lu)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Wealth
Parents  
Health
Destiny  Body  
Travel
Siblings  
Friends
Wu Qu 0 (Lu) (Quan)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Ke)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Age: (72-81) 
Positive Stars:
Negative Stars: Travel House has Di Jie  Travel House has Di Kong 
Friends  
Destiny
Travel  
Parents
Health  
Happiness
Wealth  
Real Estates
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Siblings
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Children  
Career
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Spouse
Spouse  
Friends
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Children
Parents  
Wealth
Destiny  Body  
Health
Siblings  
Travel
Wu Qu 0 (Lu) (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan) (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Age: (82-91) 
Positive Stars: Happiness House has Lu Cun  Wealth House has (Lu) 
Negative Stars: Destiny House has (Ji) 
Friends  
Parents
Travel  
Happiness
Health  
Real Estates
Wealth  
Career
Tian Ji 5 (Ji)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Destiny
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Children  
Friends
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Siblings
Spouse  
Travel
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Spouse
Parents  
Children
Destiny  Body  
Wealth
Siblings  
Health
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan) (Lu)
You Bi (Ke)
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Quan)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Age: (92-101) 
Positive Stars: Wealth House has (Lu) 
Negative Stars: Career House (with borrowed star) has (Ji)  Wealth House has Di Jie  Wealth House has Di Kong 
Friends  
Happiness
Travel  
Real Estates
Health  
Career
Wealth  
Friends
Tian Ji 5 (Ke)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Parents
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Children  
Travel
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Destiny
Spouse  
Health
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Siblings
Parents  
Spouse
Destiny  Body  
Children
Siblings  
Wealth
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Quan)
Ju Men 2 (Ji)
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Lu)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4


********Yearly Positive and Negative Money Stars (Using Western Age from 0 to 80)********
Year 1920 Age 0
Positive Stars: Travel House has (Lu) 
Negative Stars: Happiness House has (Ji)  Wealth House has (Ji) 
Friends  
Friends
Children
Travel  
Travel
Spouse
Health  
Health
Siblings
Wealth  
Wealth
Destiny
Tian Ji 5 (Quan)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Career
Wealth
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1920
Lunar Year in question is: Geng1 Shen1
Lunar Age at 1920 is: 2
Children  
Children
Parents
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Real Estates
Health
Spouse  
Spouse
Happiness
Tai Yang 1 (Lu)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2 (Ji)
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ke)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Happiness
Travel
Parents  
Parents
Friends
Destiny  Body  
Destiny
Career
Siblings  
Siblings
Real Estates
Wu Qu 0 (Lu) (Quan)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Lu) (Ke)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1921 Age 1
Positive Stars: Career House has (Lu) 
Negative Stars: Happiness House has Di Jie  Happiness House has Di Kong 
Friends  
Friends
Wealth
Travel  
Travel
Children
Health  
Health
Spouse
Wealth  
Wealth
Siblings
Tian Ji 5 (Quan)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Career
Health
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1921
Lunar Year in question is: Xin1 You3
Lunar Age at 1921 is: 3
Children  
Children
Destiny
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ke)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Real Estates
Travel
Spouse  
Spouse
Parents
Tai Yang 1 (Quan)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2 (Ji)
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ke) (Ji)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Happiness
Friends
Parents  
Parents
Career
Destiny  Body  
Destiny
Real Estates
Siblings  
Siblings
Happiness
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Lu)
Ju Men 2 (Lu)
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1922 Age 2
Positive Stars: Wealth House has Lu Cun  Career House has (Lu) 
Negative Stars: Destiny House has (Ji)  Career House has (Ji)  Travel House has (Ji) 
Friends  
Friends
Health
Travel  
Travel
Wealth
Health  
Health
Children
Wealth  
Wealth
Spouse
Tian Ji 5 (Quan)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Quan)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Career
Travel
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1922
Lunar Year in question is: Ren2 Xu1
Lunar Age at 1922 is: 4
Children  
Children
Siblings
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Real Estates
Friends
Spouse  
Spouse
Destiny
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Lu)
Lian Zhen 2 (Ji)
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ke)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Happiness
Career
Parents  
Parents
Real Estates
Destiny  Body  
Destiny
Happiness
Siblings  
Siblings
Parents
Wu Qu 0 (Lu) (Ji)
Tian Xiang 1
Zou Fu (Ke)
Tian Xi
Tian Tong 6 (Lu)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1923 Age 3
Positive Stars: Happiness House has (Lu)  Wealth House (with borrowed star) has (Lu) 
Negative Stars: Destiny House has Di Jie  Destiny House has Di Kong 
Friends  
Friends
Travel
Travel  
Travel
Health
Health  
Health
Wealth
Wealth  
Wealth
Children
Tian Ji 5 (Quan)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Lu)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Career
Friends
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1923
Lunar Year in question is: Gui3 Hai4
Lunar Age at 1923 is: 5
Children  
Children
Spouse
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Real Estates
Career
Spouse  
Spouse
Siblings
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2 (Ji)
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ke)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Happiness
Real Estates
Parents  
Parents
Happiness
Destiny  Body  
Destiny
Parents
Siblings  
Siblings
Destiny
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Lu)
Ju Men 2 (Quan)
Tan Lang 2 (Quan) (Ji)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ke)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1924 Age 4
Positive Stars: Travel House has Lu Cun  Happiness House has (Lu) 
Negative Stars: Career House has (Ji) 
Friends  
Friends
Friends
Travel  
Travel
Travel
Health  
Health
Health
Wealth  
Wealth
Wealth
Tian Ji 5 (Quan)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Quan)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Career
Career
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1924
Lunar Year in question is: Jia3 Zi3
Lunar Age at 1924 is: 6
Children  
Children
Children
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Real Estates
Real Estates
Spouse  
Spouse
Spouse
Tai Yang 1 (Ji)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2 (Ji) (Lu)
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ke)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Happiness
Happiness
Parents  
Parents
Parents
Destiny  Body  
Destiny
Destiny
Siblings  
Siblings
Siblings
Wu Qu 0 (Lu) (Ke)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Lu)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1925 Age 5
Positive Stars: Destiny House has (Lu)  Career House has (Lu)  Travel House (with borrowed star) has (Lu) 
Negative Stars:
Friends  
Friends
Career
Travel  
Travel
Friends
Health  
Health
Travel
Wealth  
Wealth
Health
Tian Ji 5 (Quan) (Lu)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Ke)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Career
Real Estates
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1925
Lunar Year in question is: Yi3 Chou3
Lunar Age at 1925 is: 7
Children  
Children
Wealth
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Real Estates
Happiness
Spouse  
Spouse
Children
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Quan)
Lian Zhen 2 (Ji)
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ke)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Happiness
Parents
Parents  
Parents
Destiny
Destiny  Body  
Destiny
Siblings
Siblings  
Siblings
Spouse
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Lu)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1926 Age 6
Positive Stars: Career House has Lu Cun  Destiny House has (Lu) 
Negative Stars: Happiness House has (Ji)  Wealth House has (Ji) 
Friends  
Friends
Real Estates
Travel  
Travel
Career
Health  
Health
Friends
Wealth  
Wealth
Travel
Tian Ji 5 (Quan) (Quan)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Career
Happiness
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1926
Lunar Year in question is: Bing3 Yin2
Lunar Age at 1926 is: 8
Children  
Children
Health
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Real Estates
Parents
Spouse  
Spouse
Wealth
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2 (Ji) (Ji)
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ke) (Ke)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Happiness
Destiny
Parents  
Parents
Siblings
Destiny  Body  
Destiny
Spouse
Siblings  
Siblings
Children
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Lu) (Lu)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1927 Age 7
Positive Stars: Career House (with borrowed star) has (Lu)  Wealth House has (Lu) 
Negative Stars: Career House (with borrowed star) has (Ji)  Wealth House has Di Jie  Wealth House has Di Kong 
Friends  
Friends
Happiness
Travel  
Travel
Real Estates
Health  
Health
Career
Wealth  
Wealth
Friends
Tian Ji 5 (Quan) (Ke)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Career
Parents
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1927
Lunar Year in question is: Ding1 Mao3
Lunar Age at 1927 is: 9
Children  
Children
Travel
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Real Estates
Destiny
Spouse  
Spouse
Health
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2 (Ji)
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ke)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Happiness
Siblings
Parents  
Parents
Spouse
Destiny  Body  
Destiny
Children
Siblings  
Siblings
Wealth
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Lu) (Quan)
Ju Men 2 (Ji)
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Lu)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1928 Age 8
Positive Stars: Happiness House has Lu Cun  Wealth House has (Lu) 
Negative Stars: Destiny House has (Ji)  Travel House has (Ji) 
Friends  
Friends
Parents
Travel  
Travel
Happiness
Health  
Health
Real Estates
Wealth  
Wealth
Career
Tian Ji 5 (Quan) (Ji)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Career
Destiny
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1928
Lunar Year in question is: Wu4 Chen2
Lunar Age at 1928 is: 10
Children  
Children
Friends
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Real Estates
Siblings
Spouse  
Spouse
Travel
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2 (Ji)
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ke)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Happiness
Spouse
Parents  
Parents
Children
Destiny  Body  
Destiny
Wealth
Siblings  
Siblings
Health
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Lu)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan) (Lu)
You Bi (Ke)
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Quan)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1929 Age 9
Positive Stars: Happiness House (with borrowed star) has (Lu)  Wealth House has (Lu) 
Negative Stars: Travel House has Di Jie  Travel House has Di Kong 
Friends  
Friends
Destiny
Travel  
Travel
Parents
Health  
Health
Happiness
Wealth  
Wealth
Real Estates
Tian Ji 5 (Quan)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Career
Siblings
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1929
Lunar Year in question is: Ji3 Si4
Lunar Age at 1929 is: 11
Children  
Children
Career
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Real Estates
Spouse
Spouse  
Spouse
Friends
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Ke)
Lian Zhen 2 (Ji)
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ke)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Happiness
Children
Parents  
Parents
Wealth
Destiny  Body  
Destiny
Health
Siblings  
Siblings
Travel
Wu Qu 0 (Lu) (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Lu)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan) (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1930 Age 10
Positive Stars: Destiny House has Lu Cun  Wealth House has (Lu) 
Negative Stars:
Friends  
Travel
Siblings
Travel  
Health
Destiny
Health  
Wealth
Parents
Wealth  
Children
Happiness
Tian Ji 5 (Lu)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Ke)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Friends
Spouse
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1930
Lunar Year in question is: Geng1 Wu3
Lunar Age at 1930 is: 12
Children  
Spouse
Real Estates
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Career
Children
Spouse  
Siblings
Career
Tai Yang 1 (Lu)
Tian Liang 1 (Ke) (Quan)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Real Estates
Wealth
Parents  
Happiness
Health
Destiny  Body  
Parents
Travel
Siblings  
Destiny
Friends
Wu Qu 0 (Lu) (Quan)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Ke)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji) (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1931 Age 11
Positive Stars: Destiny House (with borrowed star) has (Lu)  Travel House has (Lu) 
Negative Stars: Career House has (Ji)  Career House has Di Jie  Career House has Di Kong 
Friends  
Travel
Spouse
Travel  
Health
Siblings
Health  
Wealth
Destiny
Wealth  
Children
Parents
Tian Ji 5 (Lu)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Ke)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Friends
Children
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1931
Lunar Year in question is: Xin1 Wei4
Lunar Age at 1931 is: 13
Children  
Spouse
Happiness
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ke)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Career
Wealth
Spouse  
Siblings
Real Estates
Tai Yang 1 (Quan)
Tian Liang 1 (Ke) (Quan)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ji)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Real Estates
Health
Parents  
Happiness
Travel
Destiny  Body  
Parents
Friends
Siblings  
Destiny
Career
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2 (Lu)
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1932 Age 12
Positive Stars: Travel House has (Lu) 
Negative Stars: Travel House has (Ji)  Wealth House has (Ji) 
Friends  
Travel
Children
Travel  
Health
Spouse
Health  
Wealth
Siblings
Wealth  
Children
Destiny
Tian Ji 5 (Lu)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Ke) (Quan)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Friends
Wealth
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1932
Lunar Year in question is: Ren2 Shen1
Lunar Age at 1932 is: 14
Children  
Spouse
Parents
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Career
Health
Spouse  
Siblings
Happiness
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Quan) (Lu)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Real Estates
Travel
Parents  
Happiness
Friends
Destiny  Body  
Parents
Career
Siblings  
Destiny
Real Estates
Wu Qu 0 (Lu) (Ji)
Tian Xiang 1
Zou Fu (Ke)
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1933 Age 13
Positive Stars: Wealth House has (Lu) 
Negative Stars: Happiness House has (Ji)  Happiness House has Di Jie  Happiness House has Di Kong 
Friends  
Travel
Wealth
Travel  
Health
Children
Health  
Wealth
Spouse
Wealth  
Children
Siblings
Tian Ji 5 (Lu)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Ke)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Lu)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Friends
Health
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1933
Lunar Year in question is: Gui3 You3
Lunar Age at 1933 is: 15
Children  
Spouse
Destiny
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Career
Travel
Spouse  
Siblings
Parents
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Quan)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Real Estates
Friends
Parents  
Happiness
Career
Destiny  Body  
Parents
Real Estates
Siblings  
Destiny
Happiness
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2 (Quan)
Tan Lang 2 (Quan) (Ji)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji) (Ke)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1934 Age 14
Positive Stars: Wealth House has Lu Cun  Destiny House has (Lu)  Career House has (Lu) 
Negative Stars: Travel House has (Ji) 
Friends  
Travel
Health
Travel  
Health
Wealth
Health  
Wealth
Children
Wealth  
Children
Spouse
Tian Ji 5 (Lu)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Ke)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Quan)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Friends
Travel
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1934
Lunar Year in question is: Jia3 Xu1
Lunar Age at 1934 is: 16
Children  
Spouse
Siblings
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Career
Friends
Spouse  
Siblings
Destiny
Tai Yang 1 (Ji)
Tian Liang 1 (Ke) (Quan)
Lian Zhen 2 (Lu)
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Real Estates
Career
Parents  
Happiness
Real Estates
Destiny  Body  
Parents
Happiness
Siblings  
Destiny
Parents
Wu Qu 0 (Lu) (Ke)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1935 Age 15
Positive Stars: Travel House has (Lu) 
Negative Stars: Destiny House has (Ji)  Destiny House has Di Jie  Destiny House has Di Kong 
Friends  
Travel
Travel
Travel  
Health
Health
Health  
Wealth
Wealth
Wealth  
Children
Children
Tian Ji 5 (Lu) (Lu)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Ke) (Ke)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Friends
Friends
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1935
Lunar Year in question is: Yi3 Hai4
Lunar Age at 1935 is: 17
Children  
Spouse
Spouse
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Career
Career
Spouse  
Siblings
Siblings
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Quan) (Quan)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Real Estates
Real Estates
Parents  
Happiness
Happiness
Destiny  Body  
Parents
Parents
Siblings  
Destiny
Destiny
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji) (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1936 Age 16
Positive Stars: Travel House has Lu Cun  Happiness House has (Lu) 
Negative Stars: Career House has (Ji) 
Friends  
Travel
Friends
Travel  
Health
Travel
Health  
Wealth
Health
Wealth  
Children
Wealth
Tian Ji 5 (Lu) (Quan)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Ke)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Friends
Career
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1936
Lunar Year in question is: Bing3 Zi3
Lunar Age at 1936 is: 18
Children  
Spouse
Children
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Career
Real Estates
Spouse  
Siblings
Spouse
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Quan)
Lian Zhen 2 (Ji)
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ke)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Real Estates
Happiness
Parents  
Happiness
Parents
Destiny  Body  
Parents
Destiny
Siblings  
Destiny
Siblings
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Lu)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1937 Age 17
Positive Stars: Career House has (Lu) 
Negative Stars: Destiny House has (Ji)  Travel House (with borrowed star) has (Ji) 
Friends  
Travel
Career
Travel  
Health
Friends
Health  
Wealth
Travel
Wealth  
Children
Health
Tian Ji 5 (Lu) (Ke)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Ke)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Friends
Real Estates
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1937
Lunar Year in question is: Ding1 Chou3
Lunar Age at 1937 is: 19
Children  
Spouse
Wealth
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Career
Happiness
Spouse  
Siblings
Children
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Quan)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Real Estates
Parents
Parents  
Happiness
Destiny
Destiny  Body  
Parents
Siblings
Siblings  
Destiny
Spouse
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Quan)
Ju Men 2 (Ji)
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji) (Lu)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1938 Age 18
Positive Stars: Career House has Lu Cun  Destiny House has (Lu) 
Negative Stars: Happiness House has (Ji) 
Friends  
Travel
Real Estates
Travel  
Health
Career
Health  
Wealth
Friends
Wealth  
Children
Travel
Tian Ji 5 (Lu) (Ji)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Ke)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Friends
Happiness
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1938
Lunar Year in question is: Wu4 Yin2
Lunar Age at 1938 is: 20
Children  
Spouse
Health
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Career
Parents
Spouse  
Siblings
Wealth
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Quan)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Real Estates
Destiny
Parents  
Happiness
Siblings
Destiny  Body  
Parents
Spouse
Siblings  
Destiny
Children
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan) (Lu)
You Bi (Ke)
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji) (Quan)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1939 Age 19
Positive Stars: Happiness House has (Lu) 
Negative Stars: Wealth House has (Ji)  Wealth House has Di Jie  Wealth House has Di Kong 
Friends  
Travel
Happiness
Travel  
Health
Real Estates
Health  
Wealth
Career
Wealth  
Children
Friends
Tian Ji 5 (Lu)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Ke)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Friends
Parents
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1939
Lunar Year in question is: Ji3 Mao3
Lunar Age at 1939 is: 21
Children  
Spouse
Travel
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Career
Destiny
Spouse  
Siblings
Health
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Quan) (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Real Estates
Siblings
Parents  
Happiness
Spouse
Destiny  Body  
Parents
Children
Siblings  
Destiny
Wealth
Wu Qu 0 (Lu) (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan) (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1940 Age 20
Positive Stars: Happiness House has Lu Cun  Travel House has (Lu) 
Negative Stars: Destiny House has (Ji) 
Friends  
Health
Parents
Travel  
Wealth
Happiness
Health  
Children
Real Estates
Wealth  
Spouse
Career
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Quan)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Travel
Destiny
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1940
Lunar Year in question is: Geng1 Chen2
Lunar Age at 1940 is: 22
Children  
Siblings
Friends
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Friends
Siblings
Spouse  
Destiny
Travel
Tai Yang 1 (Ji) (Lu)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2 (Lu)
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Career
Spouse
Parents  
Real Estates
Children
Destiny  Body  
Happiness
Wealth
Siblings  
Parents
Health
Wu Qu 0 (Lu) (Ke) (Quan)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Ke)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1941 Age 21
Positive Stars: Happiness House (with borrowed star) has (Lu)  Wealth House has (Lu) 
Negative Stars: Career House (with borrowed star) has (Ji)  Travel House has Di Jie  Travel House has Di Kong 
Friends  
Health
Destiny
Travel  
Wealth
Parents
Health  
Children
Happiness
Wealth  
Spouse
Real Estates
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Quan)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Travel
Siblings
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1941
Lunar Year in question is: Xin1 Si4
Lunar Age at 1941 is: 23
Children  
Siblings
Career
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ke)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Friends
Spouse
Spouse  
Destiny
Friends
Tai Yang 1 (Ji) (Quan)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2 (Lu)
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ji)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Career
Children
Parents  
Real Estates
Wealth
Destiny  Body  
Happiness
Health
Siblings  
Parents
Travel
Wu Qu 0 (Lu) (Ke)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2 (Lu)
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1942 Age 22
Positive Stars: Destiny House has Lu Cun  Career House has (Lu)  Wealth House has (Lu) 
Negative Stars: Wealth House has (Ji) 
Friends  
Health
Siblings
Travel  
Wealth
Destiny
Health  
Children
Parents
Wealth  
Spouse
Happiness
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Quan)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Quan)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Travel
Spouse
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1942
Lunar Year in question is: Ren2 Wu3
Lunar Age at 1942 is: 24
Children  
Siblings
Real Estates
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Friends
Children
Spouse  
Destiny
Career
Tai Yang 1 (Ji)
Tian Liang 1 (Ke) (Lu)
Lian Zhen 2 (Lu)
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Career
Wealth
Parents  
Real Estates
Health
Destiny  Body  
Happiness
Travel
Siblings  
Parents
Friends
Wu Qu 0 (Lu) (Ke) (Ji)
Tian Xiang 1
Zou Fu (Ke)
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1943 Age 23
Positive Stars:
Negative Stars: Happiness House (with borrowed star) has (Ji)  Wealth House has (Ji)  Career House has Di Jie  Career House has Di Kong 
Friends  
Health
Spouse
Travel  
Wealth
Siblings
Health  
Children
Destiny
Wealth  
Spouse
Parents
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Quan) (Lu)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Travel
Children
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1943
Lunar Year in question is: Gui3 Wei4
Lunar Age at 1943 is: 25
Children  
Siblings
Happiness
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Friends
Wealth
Spouse  
Destiny
Real Estates
Tai Yang 1 (Ji)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2 (Lu)
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Career
Health
Parents  
Real Estates
Travel
Destiny  Body  
Happiness
Friends
Siblings  
Parents
Career
Wu Qu 0 (Lu) (Ke)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2 (Quan)
Tan Lang 2 (Quan) (Ji)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ke)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1944 Age 24
Positive Stars: Happiness House has (Lu)  Travel House has (Lu) 
Negative Stars: Wealth House has (Ji) 
Friends  
Health
Children
Travel  
Wealth
Spouse
Health  
Children
Siblings
Wealth  
Spouse
Destiny
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Quan) (Quan)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Travel
Wealth
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1944
Lunar Year in question is: Jia3 Shen1
Lunar Age at 1944 is: 26
Children  
Siblings
Parents
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Friends
Health
Spouse  
Destiny
Happiness
Tai Yang 1 (Ji) (Ji)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2 (Lu) (Lu)
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Career
Travel
Parents  
Real Estates
Friends
Destiny  Body  
Happiness
Career
Siblings  
Parents
Real Estates
Wu Qu 0 (Lu) (Ke) (Ke)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1945 Age 25
Positive Stars: Wealth House has (Lu) 
Negative Stars: Destiny House (with borrowed star) has (Ji)  Happiness House has (Ji)  Travel House has (Ji)  Happiness House has Di Jie  Happiness House has Di Kong 
Friends  
Health
Wealth
Travel  
Wealth
Children
Health  
Children
Spouse
Wealth  
Spouse
Siblings
Tian Ji 5 (Lu)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Ke)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Quan)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Travel
Health
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1945
Lunar Year in question is: Yi3 You3
Lunar Age at 1945 is: 27
Children  
Siblings
Destiny
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Friends
Travel
Spouse  
Destiny
Parents
Tai Yang 1 (Ji)
Tian Liang 1 (Ke) (Quan)
Lian Zhen 2 (Lu)
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Career
Friends
Parents  
Real Estates
Career
Destiny  Body  
Happiness
Real Estates
Siblings  
Parents
Happiness
Wu Qu 0 (Lu) (Ke)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1946 Age 26
Positive Stars: Wealth House has Lu Cun  Destiny House has (Lu)  Career House has (Lu) 
Negative Stars: Destiny House has (Ji)  Travel House has (Ji) 
Friends  
Health
Health
Travel  
Wealth
Wealth
Health  
Children
Children
Wealth  
Spouse
Spouse
Tian Ji 5 (Quan)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Quan)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Travel
Travel
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1946
Lunar Year in question is: Bing3 Xu1
Lunar Age at 1946 is: 28
Children  
Siblings
Siblings
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Friends
Friends
Spouse  
Destiny
Destiny
Tai Yang 1 (Ji)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2 (Lu) (Ji)
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ke)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Career
Career
Parents  
Real Estates
Real Estates
Destiny  Body  
Happiness
Happiness
Siblings  
Parents
Parents
Wu Qu 0 (Lu) (Ke)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Lu)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1947 Age 27
Positive Stars: Destiny House has (Lu) 
Negative Stars: Happiness House has (Ji)  Career House has (Ji)  Wealth House (with borrowed star) has (Ji)  Destiny House has Di Jie  Destiny House has Di Kong 
Friends  
Health
Travel
Travel  
Wealth
Health
Health  
Children
Wealth
Wealth  
Spouse
Children
Tian Ji 5 (Ke)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Quan)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Travel
Friends
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1947
Lunar Year in question is: Ding1 Hai4
Lunar Age at 1947 is: 29
Children  
Siblings
Spouse
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Friends
Career
Spouse  
Destiny
Siblings
Tai Yang 1 (Ji)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2 (Lu)
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Career
Real Estates
Parents  
Real Estates
Happiness
Destiny  Body  
Happiness
Parents
Siblings  
Parents
Destiny
Wu Qu 0 (Lu) (Ke)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Quan)
Ju Men 2 (Ji)
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Lu)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1948 Age 28
Positive Stars: Travel House has Lu Cun  Destiny House has (Lu)  Happiness House has (Lu) 
Negative Stars: Career House has (Ji) 
Friends  
Health
Friends
Travel  
Wealth
Travel
Health  
Children
Health
Wealth  
Spouse
Wealth
Tian Ji 5 (Ji)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Quan)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Travel
Career
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1948
Lunar Year in question is: Wu4 Zi3
Lunar Age at 1948 is: 30
Children  
Siblings
Children
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Friends
Real Estates
Spouse  
Destiny
Spouse
Tai Yang 1 (Ji)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2 (Lu)
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Career
Happiness
Parents  
Real Estates
Parents
Destiny  Body  
Happiness
Destiny
Siblings  
Parents
Siblings
Wu Qu 0 (Lu) (Ke)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan) (Lu)
You Bi (Ke)
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Quan)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1949 Age 29
Positive Stars:
Negative Stars: Happiness House has (Ji)  Wealth House (with borrowed star) has (Ji) 
Friends  
Health
Career
Travel  
Wealth
Friends
Health  
Children
Travel
Wealth  
Spouse
Health
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Quan)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Travel
Real Estates
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1949
Lunar Year in question is: Ji3 Chou3
Lunar Age at 1949 is: 31
Children  
Siblings
Wealth
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Friends
Happiness
Spouse  
Destiny
Children
Tai Yang 1 (Ji)
Tian Liang 1 (Ke) (Ke)
Lian Zhen 2 (Lu)
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Career
Parents
Parents  
Real Estates
Destiny
Destiny  Body  
Happiness
Siblings
Siblings  
Parents
Spouse
Wu Qu 0 (Lu) (Ke) (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan) (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1950 Age 30
Positive Stars: Career House has Lu Cun  Destiny House has (Lu)  Travel House has (Lu) 
Negative Stars: Happiness House has (Ji) 
Friends  
Wealth
Real Estates
Travel  
Children
Career
Health  
Spouse
Friends
Wealth  
Siblings
Travel
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Lu)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Health
Happiness
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1950
Lunar Year in question is: Geng1 Yin2
Lunar Age at 1950 is: 32
Children  
Destiny
Health
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Travel
Parents
Spouse  
Parents
Wealth
Tai Yang 1 (Lu)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Friends
Destiny
Parents  
Career
Siblings
Destiny  Body  
Real Estates
Spouse
Siblings  
Happiness
Children
Wu Qu 0 (Lu) (Quan)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Ke)
Ju Men 2 (Quan)
Tan Lang 2 (Quan) (Ji)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ke) (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1951 Age 31
Positive Stars: Career House (with borrowed star) has (Lu) 
Negative Stars: Wealth House has Di Jie  Wealth House has Di Kong 
Friends  
Wealth
Happiness
Travel  
Children
Real Estates
Health  
Spouse
Career
Wealth  
Siblings
Friends
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Lu)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Health
Parents
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1951
Lunar Year in question is: Xin1 Mao3
Lunar Age at 1951 is: 33
Children  
Destiny
Travel
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ke)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Travel
Destiny
Spouse  
Parents
Health
Tai Yang 1 (Quan)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ji)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Friends
Siblings
Parents  
Career
Spouse
Destiny  Body  
Real Estates
Children
Siblings  
Happiness
Wealth
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2 (Quan) (Lu)
Tan Lang 2 (Quan) (Ji)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ke)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1952 Age 32
Positive Stars: Happiness House has Lu Cun  Career House has (Lu) 
Negative Stars: Destiny House has (Ji)  Wealth House has (Ji) 
Friends  
Wealth
Parents
Travel  
Children
Happiness
Health  
Spouse
Real Estates
Wealth  
Siblings
Career
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Quan)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Lu)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Health
Destiny
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1952
Lunar Year in question is: Ren2 Chen2
Lunar Age at 1952 is: 34
Children  
Destiny
Friends
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Travel
Siblings
Spouse  
Parents
Travel
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Lu)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Friends
Spouse
Parents  
Career
Children
Destiny  Body  
Real Estates
Wealth
Siblings  
Happiness
Health
Wu Qu 0 (Lu) (Ji)
Tian Xiang 1
Zou Fu (Ke)
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2 (Quan)
Tan Lang 2 (Quan) (Ji)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ke)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1953 Age 33
Positive Stars:
Negative Stars: Travel House has Di Jie  Travel House has Di Kong 
Friends  
Wealth
Destiny
Travel  
Children
Parents
Health  
Spouse
Happiness
Wealth  
Siblings
Real Estates
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Lu) (Lu)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Health
Siblings
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1953
Lunar Year in question is: Gui3 Si4
Lunar Age at 1953 is: 35
Children  
Destiny
Career
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Travel
Spouse
Spouse  
Parents
Friends
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Friends
Children
Parents  
Career
Wealth
Destiny  Body  
Real Estates
Health
Siblings  
Happiness
Travel
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2 (Quan) (Quan)
Tan Lang 2 (Quan) (Ji) (Ji)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ke) (Ke)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1954 Age 34
Positive Stars: Destiny House has Lu Cun  Happiness House has (Lu)  Career House has (Lu)  Wealth House has (Lu) 
Negative Stars: Travel House has (Ji) 
Friends  
Wealth
Siblings
Travel  
Children
Destiny
Health  
Spouse
Parents
Wealth  
Siblings
Happiness
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Lu) (Quan)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Health
Spouse
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1954
Lunar Year in question is: Jia3 Wu3
Lunar Age at 1954 is: 36
Children  
Destiny
Real Estates
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Travel
Children
Spouse  
Parents
Career
Tai Yang 1 (Ji)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2 (Lu)
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Friends
Wealth
Parents  
Career
Health
Destiny  Body  
Real Estates
Travel
Siblings  
Happiness
Friends
Wu Qu 0 (Lu) (Ke)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2 (Quan)
Tan Lang 2 (Quan) (Ji)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ke)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1955 Age 35
Positive Stars:
Negative Stars: Career House has (Ji)  Career House has Di Jie  Career House has Di Kong 
Friends  
Wealth
Spouse
Travel  
Children
Siblings
Health  
Spouse
Destiny
Wealth  
Siblings
Parents
Tian Ji 5 (Lu)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Ke)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Lu)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Health
Children
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1955
Lunar Year in question is: Yi3 Wei4
Lunar Age at 1955 is: 37
Children  
Destiny
Happiness
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Travel
Wealth
Spouse  
Parents
Real Estates
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Quan)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Friends
Health
Parents  
Career
Travel
Destiny  Body  
Real Estates
Friends
Siblings  
Happiness
Career
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2 (Quan)
Tan Lang 2 (Quan) (Ji)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ke) (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1956 Age 36
Positive Stars: Destiny House has (Lu)  Travel House has (Lu) 
Negative Stars: Happiness House has (Ji)  Career House has (Ji)  Wealth House has (Ji) 
Friends  
Wealth
Children
Travel  
Children
Spouse
Health  
Spouse
Siblings
Wealth  
Siblings
Destiny
Tian Ji 5 (Quan)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Lu)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Health
Wealth
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1956
Lunar Year in question is: Bing3 Shen1
Lunar Age at 1956 is: 38
Children  
Destiny
Parents
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Travel
Health
Spouse  
Parents
Happiness
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2 (Ji)
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ke)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Friends
Travel
Parents  
Career
Friends
Destiny  Body  
Real Estates
Career
Siblings  
Happiness
Real Estates
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Lu)
Ju Men 2 (Quan)
Tan Lang 2 (Quan) (Ji)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ke)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1957 Age 37
Positive Stars: Happiness House has (Lu) 
Negative Stars: Career House has (Ji)  Happiness House has Di Jie  Happiness House has Di Kong 
Friends  
Wealth
Wealth
Travel  
Children
Children
Health  
Spouse
Spouse
Wealth  
Siblings
Siblings
Tian Ji 5 (Ke)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Lu)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Health
Health
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1957
Lunar Year in question is: Ding1 You3
Lunar Age at 1957 is: 39
Children  
Destiny
Destiny
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Travel
Travel
Spouse  
Parents
Parents
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Friends
Friends
Parents  
Career
Career
Destiny  Body  
Real Estates
Real Estates
Siblings  
Happiness
Happiness
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Quan)
Ju Men 2 (Quan) (Ji)
Tan Lang 2 (Quan) (Ji)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ke) (Lu)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1958 Age 38
Positive Stars: Wealth House has Lu Cun  Happiness House has (Lu)  Career House has (Lu) 
Negative Stars: Happiness House has (Ji)  Travel House has (Ji) 
Friends  
Wealth
Health
Travel  
Children
Wealth
Health  
Spouse
Children
Wealth  
Siblings
Spouse
Tian Ji 5 (Ji)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Lu)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Health
Travel
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1958
Lunar Year in question is: Wu4 Xu1
Lunar Age at 1958 is: 40
Children  
Destiny
Siblings
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Travel
Friends
Spouse  
Parents
Destiny
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Friends
Career
Parents  
Career
Real Estates
Destiny  Body  
Real Estates
Happiness
Siblings  
Happiness
Parents
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2 (Quan)
Tan Lang 2 (Quan) (Ji) (Lu)
You Bi (Ke)
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ke) (Quan)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1959 Age 39
Positive Stars:
Negative Stars: Destiny House has Di Jie  Destiny House has Di Kong 
Friends  
Wealth
Travel
Travel  
Children
Health
Health  
Spouse
Wealth
Wealth  
Siblings
Children
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Lu)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Health
Friends
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1959
Lunar Year in question is: Ji3 Hai4
Lunar Age at 1959 is: 41
Children  
Destiny
Spouse
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Travel
Career
Spouse  
Parents
Siblings
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Friends
Real Estates
Parents  
Career
Happiness
Destiny  Body  
Real Estates
Parents
Siblings  
Happiness
Destiny
Wu Qu 0 (Lu) (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2 (Quan)
Tan Lang 2 (Quan) (Ji) (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ke)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1960 Age 40
Positive Stars: Travel House has Lu Cun  Happiness House has (Lu) 
Negative Stars: Happiness House has (Ji)  Career House has (Ji) 
Friends  
Children
Friends
Travel  
Spouse
Travel
Health  
Siblings
Health
Wealth  
Destiny
Wealth
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Quan)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Wealth
Career
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1960
Lunar Year in question is: Geng1 Zi3
Lunar Age at 1960 is: 42
Children  
Parents
Children
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Health
Real Estates
Spouse  
Happiness
Spouse
Tai Yang 1 (Lu)
Tian Liang 1 (Ke) (Lu)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Travel
Happiness
Parents  
Friends
Parents
Destiny  Body  
Career
Destiny
Siblings  
Real Estates
Siblings
Wu Qu 0 (Lu) (Ji) (Quan)
Tian Xiang 1
Zou Fu (Ke)
Tian Xi
Tian Tong 6 (Ke)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1961 Age 41
Positive Stars: Destiny House has (Lu)  Happiness House has (Lu)  Travel House (with borrowed star) has (Lu)  Wealth House (with borrowed star) has (Lu) 
Negative Stars:
Friends  
Children
Career
Travel  
Spouse
Friends
Health  
Siblings
Travel
Wealth  
Destiny
Health
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Quan)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Wealth
Real Estates
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1961
Lunar Year in question is: Xin1 Chou3
Lunar Age at 1961 is: 43
Children  
Parents
Wealth
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ke)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Health
Happiness
Spouse  
Happiness
Children
Tai Yang 1 (Quan)
Tian Liang 1 (Ke) (Lu)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ji)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Travel
Parents
Parents  
Friends
Destiny
Destiny  Body  
Career
Siblings
Siblings  
Real Estates
Spouse
Wu Qu 0 (Lu) (Ji)
Tian Xiang 1
Zou Fu (Ke)
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2 (Lu)
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1962 Age 42
Positive Stars: Career House has Lu Cun  Destiny House has (Lu) 
Negative Stars: Destiny House has (Ji)  Happiness House has (Ji) 
Friends  
Children
Real Estates
Travel  
Spouse
Career
Health  
Siblings
Friends
Wealth  
Destiny
Travel
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Quan) (Quan)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Wealth
Happiness
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1962
Lunar Year in question is: Ren2 Yin2
Lunar Age at 1962 is: 44
Children  
Parents
Health
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Health
Parents
Spouse  
Happiness
Wealth
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Lu) (Lu)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Travel
Destiny
Parents  
Friends
Siblings
Destiny  Body  
Career
Spouse
Siblings  
Real Estates
Children
Wu Qu 0 (Lu) (Ji) (Ji)
Tian Xiang 1
Zou Fu (Ke) (Ke)
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1963 Age 43
Positive Stars: Destiny House has (Lu)  Travel House (with borrowed star) has (Lu) 
Negative Stars: Wealth House has Di Jie  Wealth House has Di Kong 
Friends  
Children
Happiness
Travel  
Spouse
Real Estates
Health  
Siblings
Career
Wealth  
Destiny
Friends
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Quan)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Lu)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Wealth
Parents
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1963
Lunar Year in question is: Gui3 Mao3
Lunar Age at 1963 is: 45
Children  
Parents
Travel
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Health
Destiny
Spouse  
Happiness
Health
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Lu)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Travel
Siblings
Parents  
Friends
Spouse
Destiny  Body  
Career
Children
Siblings  
Real Estates
Wealth
Wu Qu 0 (Lu) (Ji)
Tian Xiang 1
Zou Fu (Ke)
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2 (Quan)
Tan Lang 2 (Quan) (Ji)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ke)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1964 Age 44
Positive Stars: Happiness House has Lu Cun  Travel House has (Lu) 
Negative Stars: Destiny House has (Ji) 
Friends  
Children
Parents
Travel  
Spouse
Happiness
Health  
Siblings
Real Estates
Wealth  
Destiny
Career
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Quan)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Quan)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Wealth
Destiny
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1964
Lunar Year in question is: Jia3 Chen2
Lunar Age at 1964 is: 46
Children  
Parents
Friends
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Health
Siblings
Spouse  
Happiness
Travel
Tai Yang 1 (Ji)
Tian Liang 1 (Ke) (Lu)
Lian Zhen 2 (Lu)
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Travel
Spouse
Parents  
Friends
Children
Destiny  Body  
Career
Wealth
Siblings  
Real Estates
Health
Wu Qu 0 (Lu) (Ji) (Ke)
Tian Xiang 1
Zou Fu (Ke)
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1965 Age 45
Positive Stars: Destiny House has (Lu)  Career House (with borrowed star) has (Lu) 
Negative Stars: Travel House has (Ji)  Travel House has Di Jie  Travel House has Di Kong 
Friends  
Children
Destiny
Travel  
Spouse
Parents
Health  
Siblings
Happiness
Wealth  
Destiny
Real Estates
Tian Ji 5 (Lu)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Quan) (Ke)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Wealth
Siblings
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1965
Lunar Year in question is: Yi3 Si4
Lunar Age at 1965 is: 47
Children  
Parents
Career
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Health
Spouse
Spouse  
Happiness
Friends
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Lu) (Quan)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Travel
Children
Parents  
Friends
Wealth
Destiny  Body  
Career
Health
Siblings  
Real Estates
Travel
Wu Qu 0 (Lu) (Ji)
Tian Xiang 1
Zou Fu (Ke)
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1966 Age 46
Positive Stars: Destiny House has Lu Cun  Wealth House has (Lu) 
Negative Stars: Career House has (Ji)  Wealth House has (Ji) 
Friends  
Children
Siblings
Travel  
Spouse
Destiny
Health  
Siblings
Parents
Wealth  
Destiny
Happiness
Tian Ji 5 (Quan)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Quan)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Wealth
Spouse
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1966
Lunar Year in question is: Bing3 Wu3
Lunar Age at 1966 is: 48
Children  
Parents
Real Estates
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Health
Children
Spouse  
Happiness
Career
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Lu)
Lian Zhen 2 (Ji)
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ke)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Travel
Wealth
Parents  
Friends
Health
Destiny  Body  
Career
Travel
Siblings  
Real Estates
Friends
Wu Qu 0 (Lu) (Ji)
Tian Xiang 1
Zou Fu (Ke)
Tian Xi
Tian Tong 6 (Lu)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1967 Age 47
Positive Stars: Happiness House (with borrowed star) has (Lu)  Career House has (Lu)  Wealth House has (Lu) 
Negative Stars: Destiny House (with borrowed star) has (Ji)  Travel House has (Ji)  Career House has Di Jie  Career House has Di Kong 
Friends  
Children
Spouse
Travel  
Spouse
Siblings
Health  
Siblings
Destiny
Wealth  
Destiny
Parents
Tian Ji 5 (Ke)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Quan)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Wealth
Children
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1967
Lunar Year in question is: Ding1 Wei4
Lunar Age at 1967 is: 49
Children  
Parents
Happiness
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Health
Wealth
Spouse  
Happiness
Real Estates
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Lu)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Travel
Health
Parents  
Friends
Travel
Destiny  Body  
Career
Friends
Siblings  
Real Estates
Career
Wu Qu 0 (Lu) (Ji)
Tian Xiang 1
Zou Fu (Ke)
Tian Xi
Tian Tong 6 (Quan)
Ju Men 2 (Ji)
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Lu)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1968 Age 48
Positive Stars: Career House has (Lu)  Travel House has (Lu) 
Negative Stars: Travel House has (Ji)  Wealth House has (Ji) 
Friends  
Children
Children
Travel  
Spouse
Spouse
Health  
Siblings
Siblings
Wealth  
Destiny
Destiny
Tian Ji 5 (Ji)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Quan)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Wealth
Wealth
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1968
Lunar Year in question is: Wu4 Shen1
Lunar Age at 1968 is: 50
Children  
Parents
Parents
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Health
Health
Spouse  
Happiness
Happiness
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Lu)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Travel
Travel
Parents  
Friends
Friends
Destiny  Body  
Career
Career
Siblings  
Real Estates
Real Estates
Wu Qu 0 (Lu) (Ji)
Tian Xiang 1
Zou Fu (Ke)
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan) (Lu)
You Bi (Ke)
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Quan)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1969 Age 49
Positive Stars: Destiny House (with borrowed star) has (Lu)  Travel House has (Lu) 
Negative Stars: Happiness House has Di Jie  Happiness House has Di Kong 
Friends  
Children
Wealth
Travel  
Spouse
Children
Health  
Siblings
Spouse
Wealth  
Destiny
Siblings
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Quan)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Wealth
Health
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1969
Lunar Year in question is: Ji3 You3
Lunar Age at 1969 is: 51
Children  
Parents
Destiny
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Health
Travel
Spouse  
Happiness
Parents
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Lu) (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Travel
Friends
Parents  
Friends
Career
Destiny  Body  
Career
Real Estates
Siblings  
Real Estates
Happiness
Wu Qu 0 (Lu) (Ji) (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu (Ke)
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan) (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1970 Age 50
Positive Stars: Wealth House has Lu Cun  Career House has (Lu) 
Negative Stars: Destiny House has (Ji)  Travel House has (Ji) 
Friends  
Spouse
Health
Travel  
Siblings
Wealth
Health  
Destiny
Children
Wealth  
Parents
Spouse
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Children
Travel
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1970
Lunar Year in question is: Geng1 Xu1
Lunar Age at 1970 is: 52
Children  
Happiness
Siblings
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ke)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Wealth
Friends
Spouse  
Real Estates
Destiny
Tai Yang 1 (Quan) (Lu)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ji)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Health
Career
Parents  
Travel
Real Estates
Destiny  Body  
Friends
Happiness
Siblings  
Career
Parents
Wu Qu 0 (Lu) (Quan)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Ke)
Ju Men 2 (Lu)
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1971 Age 51
Positive Stars: Happiness House has (Lu)  Wealth House (with borrowed star) has (Lu) 
Negative Stars: Destiny House has Di Jie  Destiny House has Di Kong 
Friends  
Spouse
Travel
Travel  
Siblings
Health
Health  
Destiny
Wealth
Wealth  
Parents
Children
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Children
Friends
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1971
Lunar Year in question is: Xin1 Hai4
Lunar Age at 1971 is: 53
Children  
Happiness
Spouse
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ke) (Ke)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Wealth
Career
Spouse  
Real Estates
Siblings
Tai Yang 1 (Quan) (Quan)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ji) (Ji)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Health
Real Estates
Parents  
Travel
Happiness
Destiny  Body  
Friends
Parents
Siblings  
Career
Destiny
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2 (Lu) (Lu)
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1972 Age 52
Positive Stars: Travel House has Lu Cun  Happiness House has (Lu) 
Negative Stars: Happiness House has (Ji)  Career House has (Ji) 
Friends  
Spouse
Friends
Travel  
Siblings
Travel
Health  
Destiny
Health
Wealth  
Parents
Wealth
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Quan)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Children
Career
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1972
Lunar Year in question is: Ren2 Zi3
Lunar Age at 1972 is: 54
Children  
Happiness
Children
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ke)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Wealth
Real Estates
Spouse  
Real Estates
Spouse
Tai Yang 1 (Quan)
Tian Liang 1 (Ke) (Lu)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ji)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Health
Happiness
Parents  
Travel
Parents
Destiny  Body  
Friends
Destiny
Siblings  
Career
Siblings
Wu Qu 0 (Lu) (Ji)
Tian Xiang 1
Zou Fu (Ke)
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2 (Lu)
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1973 Age 53
Positive Stars: Destiny House has (Lu)  Travel House (with borrowed star) has (Lu) 
Negative Stars:
Friends  
Spouse
Career
Travel  
Siblings
Friends
Health  
Destiny
Travel
Wealth  
Parents
Health
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Lu)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Children
Real Estates
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1973
Lunar Year in question is: Gui3 Chou3
Lunar Age at 1973 is: 55
Children  
Happiness
Wealth
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ke)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Wealth
Happiness
Spouse  
Real Estates
Children
Tai Yang 1 (Quan)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ji)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Health
Parents
Parents  
Travel
Destiny
Destiny  Body  
Friends
Siblings
Siblings  
Career
Spouse
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2 (Lu) (Quan)
Tan Lang 2 (Quan) (Ji)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ke)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1974 Age 54
Positive Stars: Career House has Lu Cun  Destiny House has (Lu)  Wealth House has (Lu) 
Negative Stars: Happiness House has (Ji)  Wealth House has (Ji) 
Friends  
Spouse
Real Estates
Travel  
Siblings
Career
Health  
Destiny
Friends
Wealth  
Parents
Travel
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Quan)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Children
Happiness
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1974
Lunar Year in question is: Jia3 Yin2
Lunar Age at 1974 is: 56
Children  
Happiness
Health
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ke)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Wealth
Parents
Spouse  
Real Estates
Wealth
Tai Yang 1 (Quan) (Ji)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2 (Lu)
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ji)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Health
Destiny
Parents  
Travel
Siblings
Destiny  Body  
Friends
Spouse
Siblings  
Career
Children
Wu Qu 0 (Lu) (Ke)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2 (Lu)
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1975 Age 55
Positive Stars: Happiness House has (Lu)  Career House (with borrowed star) has (Lu) 
Negative Stars: Wealth House has (Ji)  Wealth House has Di Jie  Wealth House has Di Kong 
Friends  
Spouse
Happiness
Travel  
Siblings
Real Estates
Health  
Destiny
Career
Wealth  
Parents
Friends
Tian Ji 5 (Lu)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Ke)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Children
Parents
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1975
Lunar Year in question is: Yi3 Mao3
Lunar Age at 1975 is: 57
Children  
Happiness
Travel
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ke)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Wealth
Destiny
Spouse  
Real Estates
Health
Tai Yang 1 (Quan)
Tian Liang 1 (Ke) (Quan)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ji)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Health
Siblings
Parents  
Travel
Spouse
Destiny  Body  
Friends
Children
Siblings  
Career
Wealth
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2 (Lu)
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1976 Age 56
Positive Stars: Happiness House has Lu Cun 
Negative Stars: Destiny House has (Ji)  Travel House has (Ji) 
Friends  
Spouse
Parents
Travel  
Siblings
Happiness
Health  
Destiny
Real Estates
Wealth  
Parents
Career
Tian Ji 5 (Quan)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Children
Destiny
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1976
Lunar Year in question is: Bing3 Chen2
Lunar Age at 1976 is: 58
Children  
Happiness
Friends
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ke)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Wealth
Siblings
Spouse  
Real Estates
Travel
Tai Yang 1 (Quan)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2 (Ji)
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ji) (Ke)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Health
Spouse
Parents  
Travel
Children
Destiny  Body  
Friends
Wealth
Siblings  
Career
Health
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Lu)
Ju Men 2 (Lu)
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1977 Age 57
Positive Stars: Happiness House (with borrowed star) has (Lu)  Travel House has (Lu)  Wealth House has (Lu) 
Negative Stars: Happiness House (with borrowed star) has (Ji)  Wealth House has (Ji)  Travel House has Di Jie  Travel House has Di Kong 
Friends  
Spouse
Destiny
Travel  
Siblings
Parents
Health  
Destiny
Happiness
Wealth  
Parents
Real Estates
Tian Ji 5 (Ke)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Children
Siblings
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1977
Lunar Year in question is: Ding1 Si4
Lunar Age at 1977 is: 59
Children  
Happiness
Career
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ke)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Wealth
Spouse
Spouse  
Real Estates
Friends
Tai Yang 1 (Quan)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ji)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Health
Children
Parents  
Travel
Wealth
Destiny  Body  
Friends
Health
Siblings  
Career
Travel
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Quan)
Ju Men 2 (Lu) (Ji)
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Lu)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1978 Age 58
Positive Stars: Destiny House has Lu Cun  Travel House has (Lu)  Wealth House has (Lu) 
Negative Stars: Career House has (Ji) 
Friends  
Spouse
Siblings
Travel  
Siblings
Destiny
Health  
Destiny
Parents
Wealth  
Parents
Happiness
Tian Ji 5 (Ji)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Children
Spouse
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1978
Lunar Year in question is: Wu4 Wu3
Lunar Age at 1978 is: 60
Children  
Happiness
Real Estates
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ke)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Wealth
Children
Spouse  
Real Estates
Career
Tai Yang 1 (Quan)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ji)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Health
Wealth
Parents  
Travel
Health
Destiny  Body  
Friends
Travel
Siblings  
Career
Friends
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2 (Lu)
Tan Lang 2 (Quan) (Lu)
You Bi (Ke)
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Quan)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1979 Age 59
Positive Stars: Destiny House (with borrowed star) has (Lu)  Travel House has (Lu) 
Negative Stars: Career House has Di Jie  Career House has Di Kong 
Friends  
Spouse
Spouse
Travel  
Siblings
Siblings
Health  
Destiny
Destiny
Wealth  
Parents
Parents
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Children
Children
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1979
Lunar Year in question is: Ji3 Wei4
Lunar Age at 1979 is: 61
Children  
Happiness
Happiness
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ke) (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Wealth
Wealth
Spouse  
Real Estates
Real Estates
Tai Yang 1 (Quan)
Tian Liang 1 (Ke) (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ji)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Health
Health
Parents  
Travel
Travel
Destiny  Body  
Friends
Friends
Siblings  
Career
Career
Wu Qu 0 (Lu) (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2 (Lu)
Tan Lang 2 (Quan) (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1980 Age 60
Positive Stars: Travel House has (Lu) 
Negative Stars: Wealth House has (Ji) 
Friends  
Siblings
Children
Travel  
Destiny
Spouse
Health  
Parents
Siblings
Wealth  
Happiness
Destiny
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Spouse
Wealth
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1980
Lunar Year in question is: Geng1 Shen1
Lunar Age at 1980 is: 62
Children  
Real Estates
Parents
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Children
Health
Spouse  
Career
Happiness
Tai Yang 1 (Lu) (Lu)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Wealth
Travel
Parents  
Health
Friends
Destiny  Body  
Travel
Career
Siblings  
Friends
Real Estates
Wu Qu 0 (Lu) (Quan) (Quan)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Ke) (Ke)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji) (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1981 Age 61
Positive Stars: Destiny House (with borrowed star) has (Lu)  Career House has (Lu)  Travel House has (Lu) 
Negative Stars: Happiness House has (Ji)  Happiness House has Di Jie  Happiness House has Di Kong 
Friends  
Siblings
Wealth
Travel  
Destiny
Children
Health  
Parents
Spouse
Wealth  
Happiness
Siblings
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Spouse
Health
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1981
Lunar Year in question is: Xin1 You3
Lunar Age at 1981 is: 63
Children  
Real Estates
Destiny
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ke)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Children
Travel
Spouse  
Career
Parents
Tai Yang 1 (Lu) (Quan)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ji)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Wealth
Friends
Parents  
Health
Career
Destiny  Body  
Travel
Real Estates
Siblings  
Friends
Happiness
Wu Qu 0 (Lu) (Quan)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Ke)
Ju Men 2 (Lu)
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1982 Age 62
Positive Stars: Wealth House has Lu Cun  Career House has (Lu) 
Negative Stars: Career House has (Ji)  Travel House has (Ji) 
Friends  
Siblings
Health
Travel  
Destiny
Wealth
Health  
Parents
Children
Wealth  
Happiness
Spouse
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Quan)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Spouse
Travel
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1982
Lunar Year in question is: Ren2 Xu1
Lunar Age at 1982 is: 64
Children  
Real Estates
Siblings
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Children
Friends
Spouse  
Career
Destiny
Tai Yang 1 (Lu)
Tian Liang 1 (Ke) (Lu)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Wealth
Career
Parents  
Health
Real Estates
Destiny  Body  
Travel
Happiness
Siblings  
Friends
Parents
Wu Qu 0 (Lu) (Quan) (Ji)
Tian Xiang 1
Zou Fu (Ke)
Tian Xi
Tian Tong 6 (Ke)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1983 Age 63
Positive Stars: Career House has (Lu) 
Negative Stars: Destiny House has (Ji)  Destiny House has Di Jie  Destiny House has Di Kong 
Friends  
Siblings
Travel
Travel  
Destiny
Health
Health  
Parents
Wealth
Wealth  
Happiness
Children
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Lu)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Spouse
Friends
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1983
Lunar Year in question is: Gui3 Hai4
Lunar Age at 1983 is: 65
Children  
Real Estates
Spouse
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Children
Career
Spouse  
Career
Siblings
Tai Yang 1 (Lu)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Wealth
Real Estates
Parents  
Health
Happiness
Destiny  Body  
Travel
Parents
Siblings  
Friends
Destiny
Wu Qu 0 (Lu) (Quan)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Ke)
Ju Men 2 (Quan)
Tan Lang 2 (Quan) (Ji)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji) (Ke)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1984 Age 64
Positive Stars: Travel House has Lu Cun  Happiness House has (Lu) 
Negative Stars: Career House has (Ji) 
Friends  
Siblings
Friends
Travel  
Destiny
Travel
Health  
Parents
Health
Wealth  
Happiness
Wealth
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Quan)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Spouse
Career
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1984
Lunar Year in question is: Jia3 Zi3
Lunar Age at 1984 is: 66
Children  
Real Estates
Children
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Children
Real Estates
Spouse  
Career
Spouse
Tai Yang 1 (Lu) (Ji)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2 (Lu)
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Wealth
Happiness
Parents  
Health
Parents
Destiny  Body  
Travel
Destiny
Siblings  
Friends
Siblings
Wu Qu 0 (Lu) (Quan) (Ke)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Ke)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1985 Age 65
Positive Stars: Happiness House has (Lu)  Career House has (Lu)  Wealth House (with borrowed star) has (Lu) 
Negative Stars:
Friends  
Siblings
Career
Travel  
Destiny
Friends
Health  
Parents
Travel
Wealth  
Happiness
Health
Tian Ji 5 (Lu)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Ke)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Spouse
Real Estates
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1985
Lunar Year in question is: Yi3 Chou3
Lunar Age at 1985 is: 67
Children  
Real Estates
Wealth
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Children
Happiness
Spouse  
Career
Children
Tai Yang 1 (Lu)
Tian Liang 1 (Ke) (Quan)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Wealth
Parents
Parents  
Health
Destiny
Destiny  Body  
Travel
Siblings
Siblings  
Friends
Spouse
Wu Qu 0 (Lu) (Quan)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Ke)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji) (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1986 Age 66
Positive Stars: Career House has Lu Cun  Destiny House has (Lu) 
Negative Stars: Happiness House has (Ji)  Wealth House has (Ji) 
Friends  
Siblings
Real Estates
Travel  
Destiny
Career
Health  
Parents
Friends
Wealth  
Happiness
Travel
Tian Ji 5 (Quan)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Spouse
Happiness
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1986
Lunar Year in question is: Bing3 Yin2
Lunar Age at 1986 is: 68
Children  
Real Estates
Health
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Children
Parents
Spouse  
Career
Wealth
Tai Yang 1 (Lu)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2 (Ji)
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ke)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Wealth
Destiny
Parents  
Health
Siblings
Destiny  Body  
Travel
Spouse
Siblings  
Friends
Children
Wu Qu 0 (Lu) (Quan)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Ke) (Lu)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1987 Age 67
Positive Stars: Destiny House has (Lu)  Travel House (with borrowed star) has (Lu)  Wealth House has (Lu) 
Negative Stars: Career House (with borrowed star) has (Ji)  Wealth House has (Ji)  Wealth House has Di Jie  Wealth House has Di Kong 
Friends  
Siblings
Happiness
Travel  
Destiny
Real Estates
Health  
Parents
Career
Wealth  
Happiness
Friends
Tian Ji 5 (Ke)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Spouse
Parents
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1987
Lunar Year in question is: Ding1 Mao3
Lunar Age at 1987 is: 69
Children  
Real Estates
Travel
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Children
Destiny
Spouse  
Career
Health
Tai Yang 1 (Lu)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Wealth
Siblings
Parents  
Health
Spouse
Destiny  Body  
Travel
Children
Siblings  
Friends
Wealth
Wu Qu 0 (Lu) (Quan)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Ke) (Quan)
Ju Men 2 (Ji)
Tan Lang 2 (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji) (Lu)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1988 Age 68
Positive Stars: Happiness House has Lu Cun  Wealth House has (Lu) 
Negative Stars: Destiny House has (Ji) 
Friends  
Siblings
Parents
Travel  
Destiny
Happiness
Health  
Parents
Real Estates
Wealth  
Happiness
Career
Tian Ji 5 (Ji)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Spouse
Destiny
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1988
Lunar Year in question is: Wu4 Chen2
Lunar Age at 1988 is: 70
Children  
Real Estates
Friends
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Children
Siblings
Spouse  
Career
Travel
Tai Yang 1 (Lu)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Wealth
Spouse
Parents  
Health
Children
Destiny  Body  
Travel
Wealth
Siblings  
Friends
Health
Wu Qu 0 (Lu) (Quan)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Ke)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan) (Lu)
You Bi (Ke)
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji) (Quan)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1989 Age 69
Positive Stars: Career House (with borrowed star) has (Lu) 
Negative Stars: Travel House has (Ji)  Travel House has Di Jie  Travel House has Di Kong 
Friends  
Siblings
Destiny
Travel  
Destiny
Parents
Health  
Parents
Happiness
Wealth  
Happiness
Real Estates
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Spouse
Siblings
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1989
Lunar Year in question is: Ji3 Si4
Lunar Age at 1989 is: 71
Children  
Real Estates
Career
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Children
Spouse
Spouse  
Career
Friends
Tai Yang 1 (Lu)
Tian Liang 1 (Ke) (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Wealth
Children
Parents  
Health
Wealth
Destiny  Body  
Travel
Health
Siblings  
Friends
Travel
Wu Qu 0 (Lu) (Quan) (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Ke)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan) (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1990 Age 70
Positive Stars: Destiny House has Lu Cun  Wealth House has (Lu) 
Negative Stars:
Friends  
Destiny
Siblings
Travel  
Parents
Destiny
Health  
Happiness
Parents
Wealth  
Real Estates
Happiness
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Siblings
Spouse
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1990
Lunar Year in question is: Geng1 Wu3
Lunar Age at 1990 is: 72
Children  
Career
Real Estates
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Spouse
Children
Spouse  
Friends
Career
Tai Yang 1 (Lu)
Tian Liang 1 (Ke) (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Children
Wealth
Parents  
Wealth
Health
Destiny  Body  
Health
Travel
Siblings  
Travel
Friends
Wu Qu 0 (Lu) (Lu) (Quan)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Ke)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan) (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1991 Age 71
Positive Stars: Destiny House (with borrowed star) has (Lu)  Travel House has (Lu) 
Negative Stars: Career House has Di Jie  Career House has Di Kong 
Friends  
Destiny
Spouse
Travel  
Parents
Siblings
Health  
Happiness
Destiny
Wealth  
Real Estates
Parents
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Siblings
Children
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1991
Lunar Year in question is: Xin1 Wei4
Lunar Age at 1991 is: 73
Children  
Career
Happiness
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ji) (Ke)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Spouse
Wealth
Spouse  
Friends
Real Estates
Tai Yang 1 (Quan)
Tian Liang 1 (Ke) (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ji)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Children
Health
Parents  
Wealth
Travel
Destiny  Body  
Health
Friends
Siblings  
Travel
Career
Wu Qu 0 (Lu) (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2 (Lu)
Tan Lang 2 (Quan) (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1992 Age 72
Positive Stars: Travel House has (Lu) 
Negative Stars: Travel House has (Ji)  Wealth House has (Ji) 
Friends  
Destiny
Children
Travel  
Parents
Spouse
Health  
Happiness
Siblings
Wealth  
Real Estates
Destiny
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Quan)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Siblings
Wealth
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1992
Lunar Year in question is: Ren2 Shen1
Lunar Age at 1992 is: 74
Children  
Career
Parents
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Spouse
Health
Spouse  
Friends
Happiness
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Ke) (Lu)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Children
Travel
Parents  
Wealth
Friends
Destiny  Body  
Health
Career
Siblings  
Travel
Real Estates
Wu Qu 0 (Lu) (Lu) (Ji)
Tian Xiang 1
Zou Fu (Ke)
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan) (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1993 Age 73
Positive Stars:
Negative Stars: Happiness House has Di Jie  Happiness House has Di Kong 
Friends  
Destiny
Wealth
Travel  
Parents
Children
Health  
Happiness
Spouse
Wealth  
Real Estates
Siblings
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Lu)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Siblings
Health
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1993
Lunar Year in question is: Gui3 You3
Lunar Age at 1993 is: 75
Children  
Career
Destiny
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Spouse
Travel
Spouse  
Friends
Parents
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Children
Friends
Parents  
Wealth
Career
Destiny  Body  
Health
Real Estates
Siblings  
Travel
Happiness
Wu Qu 0 (Lu) (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2 (Quan)
Tan Lang 2 (Quan) (Quan) (Ji)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ke)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1994 Age 74
Positive Stars: Wealth House has Lu Cun  Destiny House has (Lu)  Career House has (Lu) 
Negative Stars: Travel House has (Ji) 
Friends  
Destiny
Health
Travel  
Parents
Wealth
Health  
Happiness
Children
Wealth  
Real Estates
Spouse
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6 (Quan)
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Siblings
Travel
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1994
Lunar Year in question is: Jia3 Xu1
Lunar Age at 1994 is: 76
Children  
Career
Siblings
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Spouse
Friends
Spouse  
Friends
Destiny
Tai Yang 1 (Ji)
Tian Liang 1 (Ke) (Ke)
Lian Zhen 2 (Lu)
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Children
Career
Parents  
Wealth
Real Estates
Destiny  Body  
Health
Happiness
Siblings  
Travel
Parents
Wu Qu 0 (Lu) (Lu) (Ke)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan) (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1995 Age 75
Positive Stars: Travel House has (Lu) 
Negative Stars: Destiny House has (Ji)  Destiny House has Di Jie  Destiny House has Di Kong 
Friends  
Destiny
Travel
Travel  
Parents
Health
Health  
Happiness
Wealth
Wealth  
Real Estates
Children
Tian Ji 5 (Lu)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Ke)
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Siblings
Friends
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1995
Lunar Year in question is: Yi3 Hai4
Lunar Age at 1995 is: 77
Children  
Career
Spouse
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Spouse
Career
Spouse  
Friends
Siblings
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Ke) (Quan)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Children
Real Estates
Parents  
Wealth
Happiness
Destiny  Body  
Health
Parents
Siblings  
Travel
Destiny
Wu Qu 0 (Lu) (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan) (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1996 Age 76
Positive Stars: Travel House has Lu Cun  Happiness House has (Lu) 
Negative Stars: Career House has (Ji) 
Friends  
Destiny
Friends
Travel  
Parents
Travel
Health  
Happiness
Health
Wealth  
Real Estates
Wealth
Tian Ji 5 (Quan)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Siblings
Career
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1996
Lunar Year in question is: Bing3 Zi3
Lunar Age at 1996 is: 78
Children  
Career
Children
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Spouse
Real Estates
Spouse  
Friends
Spouse
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Ke)
Lian Zhen 2 (Ji)
Tian Fu 1
Wen Chang 6 (Ke)
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Children
Happiness
Parents  
Wealth
Parents
Destiny  Body  
Health
Destiny
Siblings  
Travel
Siblings
Wu Qu 0 (Lu) (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Lu)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan) (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1997 Age 77
Positive Stars:
Negative Stars: Destiny House has (Ji)  Travel House (with borrowed star) has (Ji) 
Friends  
Destiny
Career
Travel  
Parents
Friends
Health  
Happiness
Travel
Wealth  
Real Estates
Health
Tian Ji 5 (Ke)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Siblings
Real Estates
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1997
Lunar Year in question is: Ding1 Chou3
Lunar Age at 1997 is: 79
Children  
Career
Wealth
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Spouse
Happiness
Spouse  
Friends
Children
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Children
Parents
Parents  
Wealth
Destiny
Destiny  Body  
Health
Siblings
Siblings  
Travel
Spouse
Wu Qu 0 (Lu) (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Quan)
Ju Men 2 (Ji)
Tan Lang 2 (Quan) (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Lu)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1998 Age 78
Positive Stars: Career House has Lu Cun  Destiny House has (Lu) 
Negative Stars: Happiness House has (Ji) 
Friends  
Destiny
Real Estates
Travel  
Parents
Career
Health  
Happiness
Friends
Wealth  
Real Estates
Travel
Tian Ji 5 (Ji)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Siblings
Happiness
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1998
Lunar Year in question is: Wu4 Yin2
Lunar Age at 1998 is: 80
Children  
Career
Health
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Spouse
Parents
Spouse  
Friends
Wealth
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Children
Destiny
Parents  
Wealth
Siblings
Destiny  Body  
Health
Spouse
Siblings  
Travel
Children
Wu Qu 0 (Lu) (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan) (Quan) (Lu)
You Bi (Ke)
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Quan)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 1999 Age 79
Positive Stars:
Negative Stars: Wealth House has Di Jie  Wealth House has Di Kong 
Friends  
Destiny
Happiness
Travel  
Parents
Real Estates
Health  
Happiness
Career
Wealth  
Real Estates
Friends
Tian Ji 5
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Siblings
Parents
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 1999
Lunar Year in question is: Ji3 Mao3
Lunar Age at 1999 is: 81
Children  
Career
Travel
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji) (Ji) (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Spouse
Destiny
Spouse  
Friends
Health
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Ke) (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Children
Siblings
Parents  
Wealth
Spouse
Destiny  Body  
Health
Children
Siblings  
Travel
Wealth
Wu Qu 0 (Lu) (Lu) (Lu)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan) (Quan) (Quan)
You Bi
Tian Kui 2
Tai Yin 1
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4

Year 2000 Age 80
Positive Stars: Happiness House has Lu Cun  Wealth House has (Lu) 
Negative Stars: Destiny House has (Ji) 
Friends  
Parents
Parents
Travel  
Happiness
Happiness
Health  
Real Estates
Real Estates
Wealth  
Career
Career
Tian Ji 5 (Ji)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Xing
Po Jun 6
Tian Yue 1
Hong Luan
(72-81) Ji3 Si4
(62-71) Geng1 Wu3
(52-61) Xin1 Wei4
(42-51) Ren2 Shen1
Career  
Destiny
Destiny
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1920/1/1 12am to 12:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Wei4/11/11 Zi3
Lamb, Yin Male, Water2
Western Year in question is: 2000
Lunar Year in question is: Geng1 Chen2
Lunar Age at 2000 is: 82
Children  
Friends
Friends
Qi Sha 2
Wen Qu 1 (Ji)
Hou Xing 6
(82-91) Wu4 Chen2
(32-41) Gui3 You3
Real Estates  
Siblings
Siblings
Spouse  
Travel
Travel
Tai Yang 1 (Lu)
Tian Liang 1 (Ke)
Lian Zhen 2
Tian Fu 1
Wen Chang 6
Ling Xing 1
(92-101) Ding1 Mao3
(22-31) Jia3 Xu1
Happiness  
Spouse
Spouse
Parents  
Children
Children
Destiny  Body  
Wealth
Wealth
Siblings  
Health
Health
Wu Qu 0 (Lu) (Quan)
Tian Xiang 1
Zou Fu
Tian Xi
Tian Tong 6 (Ke)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan) (Lu)
You Bi (Ke)
Tian Kui 2
Tai Yin 1 (Quan) (Ji)
Di Kong 6
Di Jie 2
Tian Yao
(102-111) Bing3 Yin2
(112-121) Ding1 Chou3
(2-11) Bing3 Zi3
(12-21) Yi3 Hai4