Destiny and Luck

New! Find out more about 2 new calculators in about members area page

Ten Year Luck is in red.
One Year Luck is in blue.

Siblings  
Career
Travel
Destiny  
Friends
Health
Parents  
Travel
Wealth
Happiness  Body  
Health
Children
Ju Men 5 (Lu) (Lu)
Ling Xing 2
Lian Zhen 5
Tian Xiang 2
Tian Yue
Di Jie 1
Tian Liang 2 (Ke)
Qi Sha 1
Tuo Luo 6
Tian Xing
Tian Xi
(14-23) Gui3 Si4
(4-13) Jia3 Wu3
(114-123) Yi3 Wei4
(104-113) Bing3 Shen1
Spouse  
Real Estates
Friends
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1962/1/9 1:00pm to 2:59pm
Lunar Birth Information: Xin1 Chou3/12/4 Wei4
Ox, Yin Male, Metal4
Western Year in question is: 2019
Lunar Year in question is: Ji3 Hai4
Lunar Age at 2019 is: 59
Real Estates  
Wealth
Spouse
Tan Lang 1 (Quan)
Di Kong 6
Tian Tong 5
Lu Cun
(24-33) Ren2 Chen2
(94-103) Ding1 You3
Children  
Happiness
Career
Career  
Children
Siblings
Tai Yin 6
Zou Fu
Wen Chang 5 (Ji) (Ji)
Wu Qu 1 (Lu)
Hou Xing 1
Qing Yang 1
(34-43) Xin1 Mao3
(84-93) Wu4 Xu1
Wealth  
Parents
Real Estates
Health  
Destiny
Happiness
Travel  
Siblings
Parents
Friends  
Spouse
Destiny
Zi Wei 1
Tien Fu 1
Tian Kui
Hong Luan
Tian Ji 6
Po Jun 1
Tian Yao
Tai Yang 6 (Quan) (Quan)
Tian Ma 5
You Bi
Wen Qu 2 (Ke) (Ke) (Ji)
(44-53) Geng1 Yin2
(54-63) Xin1 Chou3
(64-73) Geng1 Zi3
(74-83) Ji3 Hai4

Zi Wei Dou Shu Books in English:


One English book that is dedicated to Zi Wei Dou Shu: