Destiny and Luck

New! Find out more about 2 new calculators in about members area page

Ten Year Luck is in red.
One Year Luck is in blue.

Destiny  
Travel
Happiness
Parents  
Health
Real Estates
Happiness  
Wealth
Career
Real Estates  
Children
Friends
Tai Yin 6 (Ke)
Tian Yue 2
Tian Xi
Tan Lang 2 (Ji)
Wen Chang 6 (Ji)
Hou Xing 1
Tian Tong 6
Ju Men 6 (Lu) (Quan)
Di Kong 5
Wu Qu 5 (Ji)
Tian Xiang 1
Wen Qu 5 (Ke)
Tian Yao
(6-15) Yi3 Si4
(16-25) Bing3 Wu3
(26-35) Ding1 Wei4
(36-45) Wu4 Shen1
Siblings  
Friends
Parents
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1952/10/7 7:00am to 8:59am
Lunar Birth Information: Ren2 Chen2/8/19 Chen2
Dragon, Yang Male, Fire6
Western Year in question is: 2023
Lunar Year in question is: Gui3 Mao3
Lunar Age at 2023 is: 72
Career  
Spouse
Travel
Lian Zhen 2
Tien Fu 1
Tian Xing
Tai Yang 0 (Quan)
Tian Liang 3 (Lu)
(116-125) Jia3 Chen2
(46-55) Ji3 You3
Spouse  
Career
Destiny
Friends  
Siblings
Health
You Bi
Tian Kui 1
Di Jie 5
Qi Sha 1
Tuo Luo 1
(106-115) Gui3 Mao3
(56-65) Geng1 Xu1
Children  
Real Estates
Siblings
Wealth  Body  
Happiness
Spouse
Health  
Parents
Children
Travel  
Destiny
Wealth
Po Jun 6 (Lu)
Tian Ma 2
Ling Xing 1
Zi Wei 5 (Quan)
Qing Yang 6
Tian Ji 5
Lu Cun
Zou Fu (Ke)
Hong Luan
(96-105) Ren2 Yin2
(86-95) Gui3 Chou3
(76-85) Ren2 Zi3
(66-75) Xin1 Hai4

Zi Wei Dou Shu Books in English:


One English book that is dedicated to Zi Wei Dou Shu: