Destiny and Luck

New! Find out more about 2 new calculators in about members area page

Ten Year Luck is in red.
One Year Luck is in blue.

Siblings  
Travel
Travel
Destiny  
Health
Health
Parents  
Wealth
Wealth
Happiness  
Children
Children
Tai Yang 2 (Lu)
Po Jun 1
Ling Xing 1
Tian Ji 6 (Ke)
Tian Yue 2
Tuo Luo 1
Di Jie 5
Zi Wei 2
Tien Fu 5
Lu Cun
(113-122) Xin1 Si4
(3-12) Ren2 Wu3
(13-22) Gui3 Wei4
(23-32) Jia3 Shen1
Spouse  
Friends
Friends
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1960/2/19 3:00pm to 4:59pm
Lunar Birth Information: Geng1 Zi3/1/23 Shen1
Rat, Yang Male, Wood3
Western Year in question is: 2019
Lunar Year in question is: Ji3 Hai4
Lunar Age at 2019 is: 60
Real Estates  
Spouse
Spouse
Wu Qu 1 (Quan) (Lu)
Zou Fu
Tai Yin 2 (Ji) (Lu)
Qing Yang 6
Tian Xing
Tian Xi
(103-112) Geng1 Chen2
(33-42) Yi3 You3
Children  
Career
Career
Career  Body  
Siblings
Siblings
Tian Tong 1 (Ke) (Quan)
Di Kong 5
Hong Luan
Tan Lang 1 (Quan)
You Bi
Hou Xing 1
(93-102) Ji3 Mao3
(43-52) Bing3 Xu1
Wealth  
Real Estates
Real Estates
Health  
Happiness
Happiness
Travel  
Parents
Parents
Friends  
Destiny
Destiny
Qi Sha 1
Tian Ma 2
Wen Chang 6
Tian Liang 2 (Ke)
Tian Kui 2
Tian Yao
Lian Zhen 5
Tian Xiang 1
Wen Qu 1 (Ji)
Ju Men 2 (Ji)
(83-92) Wu4 Yin2
(73-82) Ji3 Chou3
(63-72) Wu4 Zi3
(53-62) Ding1 Hai4

Zi Wei Dou Shu Books in English:


One English book that is dedicated to Zi Wei Dou Shu: