Destiny and Luck

New! Find out more about 2 new calculators in about members area page

Ten Year Luck is in red.
One Year Luck is in blue.

Career  
Spouse
Travel
Friends  
Siblings
Health
Travel  
Destiny
Wealth
Health  
Parents
Children
Tian Liang 6 (Quan) (Ke)
Lu Cun
Wen Chang 1 (Ke)
Tian Yao
Hong Luan
Qi Sha 2
You Bi
Hou Xing 1
Qing Yang 5
Di Kong 1
Lian Zhen 1 (Ji)
Tian Ma 2
Zou Fu
Ling Xing 2
(45-54) Gui3 Si4
(55-64) Jia3 Wu3
(65-74) Yi3 Wei4
(75-84) Bing3 Shen1
Real Estates  
Children
Friends
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1946/6/14 9:00am to 10:59am
Lunar Birth Information: Bing3 Xu1/5/15 Si4
Dog, Yang Male, Earth5
Western Year in question is: 2019
Lunar Year in question is: Ji3 Hai4
Lunar Age at 2019 is: 74
Wealth  
Happiness
Spouse
Zi Wei 6 (Ke)
Tian Xiang 2
Tuo Luo 1
Di Jie 6
Wen Qu 1 (Ji)
Tian Yue 1
(35-44) Ren2 Chen2
(85-94) Ding1 You3
Happiness  
Wealth
Career
Children  
Real Estates
Siblings
Tian Ji 2 (Quan) (Lu)
Ju Men 1
Po Jun 2
(25-34) Xin1 Mao3
(95-104) Wu4 Xu1
Parents  
Health
Real Estates
Destiny  
Travel
Happiness
Siblings  
Friends
Parents
Spouse  Body  
Career
Destiny
Tan Lang 5 (Quan)
Tai Yang 6
Tai Yin 1 (Ji)
Tian Xing
Wu Qu 2 (Lu)
Tien Fu 1
Tian Tong 1 (Lu)
Tian Kui 2
Tian Xi
(15-24) Geng1 Yin2
(5-14) Xin1 Chou3
(115-124) Geng1 Zi3
(105-114) Ji3 Hai4

Zi Wei Dou Shu Books in English:


One English book that is dedicated to Zi Wei Dou Shu: