Destiny and Luck

New! Find out more about 2 new calculators in about members area page

Ten Year Luck is in red.
One Year Luck is in blue.

Career  
Wealth
Career
Friends  
Children
Friends
Travel  
Spouse
Travel
Health  
Siblings
Health
Tian Ji 5 (Ji)
Lu Cun
Wen Chang 1 (Ji) (Ji)
Tian Yao
Zi Wei 1
You Bi (Ke)
Hou Xing 1
Qing Yang 5
Di Kong 1
Tian Yue 2
Po Jun 6
Tian Ma 2
Zou Fu
Ling Xing 2
(84-93) Ding1 Si4
(74-83) Wu4 Wu3
(64-73) Ji3 Wei4
(54-63) Geng1 Shen1
Real Estates  
Health
Real Estates
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1978/6/15 9:00am to 10:59am
Lunar Birth Information: Wu4 Wu3/5/10 Si4
Horse, Yang Female, Metal4
Western Year in question is: 2021
Lunar Year in question is: Xin1 Chou3
Lunar Age at 2021 is: 44
Wealth  
Destiny
Wealth
Qi Sha 2
Tuo Luo 1
Di Jie 6
Wen Qu 1 (Ke) (Ke)
Hong Luan
(94-103) Bing3 Chen2
(44-53) Xin1 You3
Happiness  
Travel
Happiness
Children  
Parents
Children
Tai Yang 1 (Quan) (Quan)
Tian Liang 1
Tian Xi
Lian Zhen 2
Tien Fu 1
(104-113) Yi3 Mao3
(34-43) Ren2 Xu1
Parents  
Friends
Parents
Destiny  
Career
Destiny
Siblings  
Real Estates
Siblings
Spouse  Body  
Happiness
Spouse
Wu Qu 0
Tian Xiang 1
Tian Tong 6
Ju Men 2 (Lu) (Lu)
Tian Kui 2
Tian Xing
Tan Lang 2 (Lu)
Tai Yin 1 (Quan)
(114-123) Jia3 Yin2
(4-13) Yi3 Chou3
(14-23) Jia3 Zi3
(24-33) Gui3 Hai4

Zi Wei Dou Shu Books in English:


One English book that is dedicated to Zi Wei Dou Shu: