Destiny and Luck

New! Find out more about 2 new calculators in about members area page

Ten Year Luck is in red.
One Year Luck is in blue.

Spouse  
Friends
Health
Siblings  
Travel
Wealth
Destiny  
Health
Children
Parents  
Wealth
Spouse
Tian Ji 5 (Quan) (Ji)
Tian Ma 5
Wen Qu 1 (Ji)
Tuo Luo 6
Zi Wei 1
Lu Cun
Qing Yang 1
Tian Yao
Po Jun 6
Tian Yue 1
(105-114) Ji3 Si4
(115-124) Geng1 Wu3
(5-14) Xin1 Wei4
(15-24) Ren2 Shen1
Children  
Career
Travel
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1959/8/28 1:00am to 2:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Hai4/7/25 Chou3
Pig, Yin Female, Earth5
Western Year in question is: 2018
Lunar Year in question is: Wu4 Xu1
Lunar Age at 2018 is: 60
Happiness  Body  
Children
Siblings
Qi Sha 2
You Bi (Ke)
Hong Luan
Wen Chang 1 (Ke)
(95-104) Wu4 Chen2
(25-34) Gui3 You3
Wealth  
Real Estates
Friends
Real Estates  
Spouse
Destiny
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke)
Tian Xing
Lian Zhen 2 (Ji)
Tien Fu 1
Zou Fu
Hou Xing 1
Di Kong 6
Tian Xi
(85-94) Ding1 Mao3
(35-44) Jia3 Xu1
Health  
Happiness
Career
Travel  
Parents
Real Estates
Friends  
Destiny
Happiness
Career  
Siblings
Parents
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Tian Tong 6 (Lu)
Ju Men 2
Tan Lang 2 (Quan) (Lu)
Tian Kui 2
Di Jie 6
Tai Yin 1 (Quan)
Ling Xing 1
(75-84) Bing3 Yin2
(65-74) Ding1 Chou3
(55-64) Bing3 Zi3
(45-54) Yi3 Hai4

Zi Wei Dou Shu Books in English:


One English book that is dedicated to Zi Wei Dou Shu: