Destiny and Luck

New! Find out more about 2 new calculators in about members area page

Ten Year Luck is in red.
One Year Luck is in blue.

Siblings  
Travel
Health
Destiny  
Health
Wealth
Parents  
Wealth
Children
Happiness  
Children
Spouse
Tian Ji 5 (Lu) (Ji)
Tian Ma 5
Tuo Luo 6
Zi Wei 1 (Ke)
Lu Cun
Wen Qu 6 (Ji)
Qing Yang 1
Tian Yao
Po Jun 6
Wen Chang 2
Tian Yue 1
(115-124) Ji3 Si4
(5-14) Geng1 Wu3
(15-24) Xin1 Wei4
(25-34) Ren2 Shen1
Spouse  
Friends
Travel
Zi Wei Dou Shu Chart
Solar Birth Information: 1959/8/28 3:00am to 4:59am
Lunar Birth Information: Ji3 Hai4/7/25 Yin2
Pig, Yin Female, Earth5
Western Year in question is: 2018
Lunar Year in question is: Wu4 Xu1
Lunar Age at 2018 is: 60
Real Estates  
Spouse
Siblings
Qi Sha 2
You Bi (Ke)
Hong Luan
Di Kong 1
(105-114) Wu4 Chen2
(35-44) Gui3 You3
Children  
Career
Friends
Career  Body  
Siblings
Destiny
Tai Yang 1
Tian Liang 1 (Ke) (Quan)
Tian Xing
Lian Zhen 2
Tien Fu 1
Zou Fu
Tian Xi
(95-104) Ding1 Mao3
(45-54) Jia3 Xu1
Wealth  
Real Estates
Career
Health  
Happiness
Real Estates
Travel  
Parents
Happiness
Friends  
Destiny
Parents
Wu Qu 0 (Lu)
Tian Xiang 1
Tian Tong 6
Ju Men 2
Di Jie 6
Tan Lang 2 (Quan) (Lu)
Tian Kui 2
Ling Xing 6
Tai Yin 1 (Ji) (Quan)
Hou Xing 5
(85-94) Bing3 Yin2
(75-84) Ding1 Chou3
(65-74) Bing3 Zi3
(55-64) Yi3 Hai4

Zi Wei Dou Shu Books in English:


One English book that is dedicated to Zi Wei Dou Shu: